Efektem naszych opracowań symulacji CFD są m.in:
  • weryfikacja zaprojektowanych instalacji oddymiających opartych na układach grawitacyjnych wg PN
  • weryfikacja zaprojektowanych instalacji oddymiających opartych na układach grawitacyjnych wg norm zagranicznych
  • weryfikacja zaprojektowanych  instalacji oddymiających w garażach, opartych na wentylatorach strumieniowych JETFAN lub wentylacji kanałowej
  • optymalizacja konstrukcji obiektów budowlanych 
  • weryfikacja warunków w budynku podczas trwania pozaru

-
Komputerowe symulacje pożaru CFD (Computational Fluid Dynamics - CFD)

Komputerowa symuacja pożaru i zadymienia jest nowoczensnym narzędziem inżynierskim pozwalającym na weryfikację oraz analizę przyjętych założeń projektowych ochrony pożarowej budynków. Głównym celem symualcji CFD jest sprawdzenie czy w podczas pożaru, w danym obiekcie nie zostają przekroczone stany graniczne ( m.in. widocznośc oraz temperatura ).  Ze względu na to, że występujące w obiekcie systemy ochrony przeciwpożarowej, mają skutecznie funkcjonować podczas ewakuacji ludzi oraz w czasie przeprowadzenia akcji gaśniczo-ratowniczej, przyjmując założenia przewidywanej temperatury, zasięgu widoczności oraz stężenia gazów toksycznych  na przejściach i drogach ewakuacyjnych sprawdamy skteczność przyjętych systemów. 

Sumulacja pożaru oraz zadymienia jest sktecznym narzędziem do weryfikacji oraz projektowania grawitacyjnych systemów oddymiania opartych zarówno na Polskiej Normie PN-B-02877-4,  jak i na normach zagranicznych  BS oraz NFPA.© 2015 Attik Projektowanie i Nadzór